Bulevardul Mărăști 59, București 011464
+40 757.093.599
consiliere@usamv.ro

Misiune

Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră

Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră susţine strategia şi misiunea USAMVB în zona de formare profesională venind în sprijinul studenţilor, atât pe durata studiilor, cât şi după finalizarea acestora.

Structură CCOC

 • Departament Orientare în Carieră
 • Departament Consiliere Vocațională și Ocupațională
 • Departament pentru Asigurarea Legăturii între Liceele cu Profil Agricol și Mediul Universitar
 • Departament Asistență Psihopedagogică, Informare și Promovare

Cadrul juridic general de organizare și functionare a Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC) al USAMVB include:

 1. Legea nr.1/2011 a Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare
 2. Ordonanța de Guvern 129/2000 privind formarea profesională a adulților, cu modificările și completările ulterioare
 3. Ordinul 5564/2011 privind aprobarea Metodologiei de acreditare și evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă, cu modificarile și completărileulterioare
 4. Ordinul 5160/2015 privind organizarea de programe de studii postuniversitare de educație permanentă de către instituțiile de învățământ superior acreditate

Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră are ca obiectiv general promovarea învățării pe tot parcursul vieții prin activități educaționale diverse ce răspund nevoilor unei societăți bazate pe cunoaștere.

Obiectivele specifice ale Centrului sunt:

 1. a) Oferirea de oportunități de angajare prin consiliere și orientare în carieră:

1) Orientarea și consilierea studenților și elevilor aflați în an terminal

2) Creșterea gradului de inserție pe piața muncii a studenților și absolvenților

3) Facilitarea relației dintre studenți și piața muncii

4) Reducerea abandonului școlar

 1. b) Furnizarea de formare profesională continuă:

1) Analiza nevoilor de formare profesională continuă în raport cu cerințele actuale și de

perspectivă de pe piața muncii

2) Dezvoltarea cursurilor de formare profesională la nivel de inițiere, specializare,

perfecționare și calificare

3) Formarea și dezvoltarea competențelor profesionale ale personalului didactic și didactic

auxiliar precum și a personalului de conducere, îndrumare și control din învățământul

preuniversitar și nu numai

4) Promovarea ofertei de formare la nivel local, național și internațional

5) Organizarea activităților educaționale de tip informal și nonformal (școli de vară,

seminarii, tabere, ateliere)

6) Organizarea de cursuri utilizând sistemele clasice de predare cât și sisteme e‐leraning

 

 1. c) Activități suport:

1) Asigurarea suportului pentru activităților suport aferente proiectelor

2) Pregătirea în vederea dezvoltării activității de cercetare în domeniile USAMVB

3) Facilitarea parteneriatului dintre mediul academic și socio‐economic în domeniul educației și cercetării

4) Dezvoltarea cooperării internaționale prin proiecte și acțiuni transnaționale pe teme de interes comun în domeniul educației și cercetării

 

Activităţile derulate de CCOC se adresează:

 1. a) persoanelor, aflate în căutarea unui loc de muncă, precum şi persoanelor care doresc să urmeze cursuri de formare profesională continuă;
 2. b) cadrelor didactice și de cercetare, personalului didactic auxiliar și personalului de conducere, control și evaluare din învățământul preuniversitar;
 3. c) organizaţiilor şi instituţiilor care doresc să‐şi pregătească şi să‐şi perfecţioneze proprii angajaţi prin cursuri de formare profesională continuă;
 4. d) elevilor, absolvenţilor de liceu, studenţilor, absolvenţilor de studii universitare de licenţă, precum şi absolvenţilor de studii universitare de masterat și doctorat.

Regulament de organizare şi funcţionare a Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră