Bulevardul Mărăști 59, București 011464
+40 757.093.599
consiliere@usamv.ro

Burse

AgriCons - AgriTin - CCOC USAMV din Bucuresti

În cadrul Universitații de Științe Agronomice și Medicina Veterină din București(USAMVB) studenții ciclurilor de studii universitare, de licența și master, forma de invățămant cu frecvența pot beneficia de următoarele tipuri de burse:
a) burse  pentru  stimularea  performanţei  academice  împărţite  în  două  categorii: burse
de performanță și burse de merit;
b) burse sociale;
c) burse sociale ocazionale;
d) burse speciale;
e) burse pentru stagii de studii universitare și postuniversitare (mobilități).

a) Bursele de stimularea performanţei academice se acordă numai studenţilor integralişti. Integralist este studentul care a acumulat numărul de credite corespunzător pentru promovarea în anul următor de studii, cumulat cu anii precedenţi (anul II =60; anul III = 120; anul IV = 180; anul V = 240; anul VI = 300).
Bursele pentru stimularea performanței se acordă, în limita fondului alocat, studenţilor de la studii universitare de licenţă şi studii universitare de master, învăţământ cu frecvenţă, începând cu anul II de studii, indiferent de veniturile realizate de părinţi sau de susţinătorii legali și se împart în următoarele categorii:
– Bursa de performanță, pentru performanţe ştiinţifice și media generală de promovare 10, se atribuie prin concurs, organizat la nivelul universităţii. Performanțele științifice se evaluează pe baza unor criterii stabilite la nivelul universității de o comisie academică alcătuită din cadre didactice și un reprezentat al studenților. Se acordă o singură bursă de performanță la nivel de program de studiu de licență sau masterat.
– Bursa de merit gradul I se acordă în funcţie de rezultatele profesionale, pentru studenții care au obţinut media generală de promovare de cel puţin 9,00.
– Bursa de merit gradul II se acordă în funcţie de rezultatele profesionale, pentru studenții care au obţinut media generală de promovare de cel puţin 8,00.
– Media generală de promovare se calculează pe baza rezultatelor obţinute la toate formele de verificare pentru disciplinele obligatorii, opţionale şi facultative din planul de învăţământ.

b) Bursele sociale se acordă la cerere, pentru susținerea financiară a studenților cu venituri reduse,  proveniți  din  familii  defavorizate  precum  și  a  celor instituționalizați,  în  limita fondului disponibil.

c) Bursele  sociale  ocazionale  se  acordă  ocazional  la  cerere  pe  baza documentelor justificative.

d) Burse  speciale  se  acordă  pentru  performanțe  cultural-artistice  deosebite, pentru performanțe sportive deosebite sau prin implicarea în activități extracurriculare și de voluntariat.

e) Burse  pentru  stagii  de  studii  universitare  și  postuniversitare  (mobilități)  se  acordă studenților  de  către  universitate  în  vederea  și  susținerea  mobilităților  temporare  efectuate  în universități și instituții din țară și străinătate.

Burse internaționale
Erasmus+ este programul Uniunii Europene pentru educaţie, formare profesională, tineret şi sport care se desfăşoară în perioada 2014-2020 şi reuneşte cele 7 programe europene de finanţare anterioare:

– Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii
– Tineret în Acţiune
– Erasmus Mundus
– Tempus
– Alfa
– Edulink
– Programul de cooperare cu ţările industrializate.

Erasmus+ le oferă studenţilor oportunitatea de a studia în universităţi din alte ţări şi de a derula perioade de stagiu / plasament în instituţii publice şi private de pe piaţa muncii. Studenţii pot petrece până la 12 luni într-o altă ţară pentru o mobilitate de studiu sau practică, în cadrul fiecărui ciclu de studii. Mobilităţile de studiu în universităţi din alte ţări pot fi de la 3 la 12 luni, iar plasamentele în instituţii publice sau private de pe piaţa muncii pot fi de la 2 la 12 luni. Personalul din învăţământul superior şi personalul invitat din întreprinderi beneficiază de oportunităţi de predare, iar personalul didactic şi nedidactic are acces la formare. Erasmus+ înseamnă învățare, colaborare, soluţii creative, inovare şi conectare cu piaţa
muncii.

Contact:
Dr. Ecaterina Ştefan
Coordonator instituţional Erasmus+ USAMV Bucureşti
Serviciul Relaţii Internaţionale (Corp A, Rectorat, parter)
E-mail: ecaterina.stefan@agral.usamv.ro